Selasa, 26 Mei 2009

Surah AR-RUUM: 38 - 39
بِــسْمِ اللهِ الـرَّحْــمـنِ الــرَّحِــيــمِ


فَـئَـاتِ ذَا الْـقُـرْبَى حَـقَّـهُ وَ الْـمِـسْـكِـيـنَ وَاْبْـنَ اْلسَّـبِــلِ ذَالِـكَ خَــيْـرٌ لِّـلَّــذِ يْـنَ
يُــرِيْــدُونَ وَجْــهَ اللهِ وَأُوْ لَـئِـكَ هُــمُ اْلْـمُـفْـلِـحُـونَ

(  فَـئَـاتِ ذَا الْـقُـرْبَى حَـقَّـهُ  ) "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya". Berupa kebajikan dan menghubungi silaturrahim.

(  وَ الْـمِـسْـكِـيـنَ ) "Demikian pula kepada fakir miskin." Iaitu orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dinafkah atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi keperluannya.

( وَاْبْـنَ اْلسَّـبِــلِ ) "Dan orang-orang yang dalam perjalanan." Iaitu seorang musafir yang memerlukan nafkah dan bekal di dalam perjalanannya.

Allah memerintahkan para pemilik harta berinfak kepada kerabatnya yang terdekat, orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan serta menginfakkan secara umum di jalan Allah.

( ذَالِـكَ خَــيْـرٌ لِّـلَّــذِ يْـنَ يُــرِيْــدُونَ وَجْــهَ اللهِ )  "Itulah yang lebih baik bagi orang orang yang mencari keredhaan Allah."  Dapat memandang -Nya pada hari kiamat dan itulah tujuan yang besar.
  
( وَأُوْ لَـئِـكَ هُــمُ اْلْـمُـفْـلِـحُـونَ ) "Dan merekalah orang yang beruntung."  Di dunia dan akhirat. 


وَمَـآ ءَا تَـيْـتُـم مِّـن رِّبًـا لِّـيَـرْ بُـوَاْ فِـى أَمْـوَالِ اْلــنَّـاسِ فَــلاَ يَـرْ بُـواْ عِـنـدَ اللهِ
وَمَـآ ءَتَـيْـتُـم مِّــنْ زَ كـَاةٍ تُـرِيْـدُنَ وَجْــهَ اللهِ فَـأُوْلآ ئِـك هُـمُ الْـمُـضْـعِـفُـونَ

(  وَمَـآ ءَا تَـيْـتُـم مِّـن رِّبًـا لِّـيَـرْ بُـوَاْ فِـى أَمْـوَالِ اْلــنَّـاسِ فَــلاَ يَـرْ بُـواْ عِـنـدَ اللهِ ) "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambahkan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah."

Sebahagian mereka ada yang berusaha menambahkan harta dengan memberikan hadiah atau sebagainya agar pemberian tersebut mendapat balasan yang lebih banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Demikianlah yang di tafsirkan oleh Ibnu 'Abbas, Mujahid, Qatadah dan lain lainnya.

Riba ada dua jenis. Pertama riba nasi'ah ialah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi hutang dari orang yang berhutang kerana penangguhan atas pembayaran. Jenis riba ini
diharamkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama.

Kedua riba fadhal ialah jual beli wang dengan wang atau makanan dengan makanan yang disertai tambahan. Jenis riba ini pun di haramkan kerana termasuk perantara riba nasi'ah.

Dinamakan dengan riba kerana mengandungi pengertian berikut, seperti penggunaan penyebab untuk sebab. Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda.; Janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya aku takut kamu berbuat riba." Berdasar hadis tersebut larangan terhadap riba fadhal kerana dibimbangi berbuat riba nasi'ah.


 ( وَمَـآ ءَتَـيْـتُـم مِّــنْ زَ كـَاةٍ تُـرِيْـدُنَ وَجْــهَ اللهِ فَـأُوْلآ ئِـك هُـمُ الْـمُـضْـعِـفُـونَ  ) " Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keredhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

 Rasulullah saw bersabda. Seseorang yang bersedekah dengan sepotong kurma dari hasil usahanya yang halal kecuali Allah yang Maha Pemurah akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu dipeliharanya untuk pemberi sedekah, sebagaimana salah seorang kamu memelihara anak kuda atau kuda yang baru besar, hingga kurma itu menjadi lebih besar daripada bukit Uhud. HR Al-Bukhari.

Ini adalah wasilah yang terjamin untuk melipat gandakan harta. Iaitu memberikannya tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Ia melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah.

Allahlah yang membuka pintu rezeki dan menetapkannya, maka Dialah yang dapat melipat gandakan harta itu terhadap orang orang yang menginfakkan nya dengan tujuan mendapat keredhaan-Nya. Dia pula yang mengurangi harta orang-orang yang menjalankan riba yang bertujuan  mendapat perhatian manusia.

   


Sabtu, 2 Mei 2009

Surah An-Nisa' : 12بِــسْــمِ اللهِ الــرَّ حْمــنِ الــرَّحِــيْـــمِ


وَلـَكُــمْ نِـصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْ وَا جُـكُـمْ  اِنْ لـَّمْ يَـكُـنْ لـَّهُـنَّ وَلَدٌ

فَـإِنْ كَـانَ لـَـهُـنَّ وَلـَـدٌ فَـلـَـكُـمُ الـرُّبُـعُ مِـمَّـا تَـرَكـْـنَ مِـنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّـةٍ يُّـوْ صِـيْـنَ بِـهَـا اَوْدَيْنِ وَلـَكـُمْ نِـصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْ وَاجُـكـُمْ اِنْ لـَّمْ يَـكـُنْ لـَّهُـنَّ وَلَـدٌ "Bagimu (suami) satu perdua dari harta yang di-tinggalkan isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak; Suami mendapat separuh dari harta peninggalan isterinya jika isteri yang meninggal itu tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan darinya maupun dari bekas suaminya dahulu". 


فَـإِ نْ كـَانَ لـَهُـنَّ وَلـَدٌ فَـلـَكُـمُ الـرُّ بُـعُ مِـمـَّا تَـرَكـْنَ مِـنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّــةٍ يــُّـوصِــيْنَ بِـهَـا أَوْ دَيْـنِ   "Jika isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya; Adapun jika isteri mempunyai anak lelaki atau perempuan, seorang atau lebih maka suami mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkan isterinya itu. Harta peninggalan itu dibahagikan setelah dibayar hutangnya kemudian wasiatnya".


وَلـَهُـنَّ الـرُّ بُـعُ مِــمَّـا تَـرَكْـتُـمْ إِنْ لـَّمْ يَــكُــنْ وَلـَـدٌ

فَــإِنْ كـَـانَ لـَكـُمْ وَلـَـدٌ فَـلـَـهُـنَّ اْلـثُّـمُـنُ مِـمَّـا تَـرَكـْـتُـمْ

مِّـنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّـةٍ تُوصُـونَ بِـهَـآ أَوْ دَيْنٍ


 وَلـَهُـنَّ الـرُّ بُـعُ مِــمَّـا تَـرَكْـتُـمْ إِنْ لـَّمْ يَــكُــنْ وَلـَـدٌ "Dan bagi para isteri memperolehi satu perempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak"  فَــإِنْ كـَـانَ لـَكـُمْ وَلـَـدٌ فَـلـَـهُـنَّ اْلـثُّـمُـنُ مِـمَّـا تَـرَكـْـتُـمْ  "Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperolehi satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan" مِّـنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّـةٍ تُوصُـونَ بِـهَـآ أَوْ دَيْنٍ  "Iaitu sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu"

Isteri mendapat satu perempat dari harta peninggalan suami jika si suami meninggal dunia dan tidak mempunyai anak. Tetapi jika suami mempunyai anak lelaki atau perempuan, seorang atau lebih, anak dari isteri yang ada sekarang ataupun dari isteri yang lain, atau mempunyai cucu dari anak lelaki kandung, maka bahagian isteri menjadi kurang dari satu perempat menjadi satu perlapan. 

Dua, tiga, atau empat orang isteri, adalah sama seperti seorang isteri. Semuanya bersekutu (berkongsi) dalam bahagian yang satu perempat atau satu perlapan itu.

Dalam hal ini pun pembayaran hutang didahulukan, kemudian wasiat dilaksanakan, setelah itu barulah membuat pembahagian harta peninggalannya kepada para ahli waris.


وَإِنْ كـَانَ رَجُـلٌ يـُـورَثُ كـَـلاَ لـَـةً أَ وِ اْمْــرَ أَةٌ وَ لـَهُ  أَخٌ   أَوْ أُخْــتٌ فَـلـِكـُـلِّ وَاحِــدٍ مِّـنْـهُــمَـا الـسُّــدُ سُ

فَـإِنْ كـَانُـواْ أَكـْـثَـرَمِـنْ ذَالِـكَ فَـهُـمْ شُـرَ كـَآءُ فِــى اْلـثُّـلــُـثِ

مِـنْ بَـعْـدِ وَ صِــيَّـةٍ يُــوصَــى بِـهَــآ أَوْ دَيْـنِ  غَـيْـرَ مُــضَــآرٍّ

وَ صِـيَّـةً مَّـنَ اللهِ وَ اللهُ عَــلـِـيْـمٌ حَـلِـيْـمٌ


وَإِنْ كـَانَ رَجُـلٌ يـُـورَثُ كـَـلاَ لـَـةً أَ وِ اْمْــرَ أَةٌ وَ لـَهُ  أَخٌ   أَوْ أُخْــتٌ فَـلـِكـُـلِّ وَاحِــدٍ مِّـنْـهُــمَـا الـسُّــدُ سُ  "Jika seseorang mati, samada lelaki ataupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu sahaja) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara ini, satu perenam harta".وَإِنْ كـَانَ رَجُـلٌ يـُـورَثُ كـَـلاَ لـَـةً  "Jika seorang lelaki mewariskan ' kalalah '.

Abu Bakar pernah ditanya tentang ' kalalah '. Lalu beliau menjawab, "Saya akan menjawab masalah ini dengan pendapat saya. Apabila benar, maka yang demikian itu adalah dari Allah. Dan jika salah, itu dari diri saya dan syaitan. Allah dan RasulNya terlepas dari kesalahan itu. ' Kalalah ' ialah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua". Ketika Umar diangkat menjadi Khalifah, beliau berkata, "Sesungguhnya aku malu untuk menyelisihi Abu Bakar dalam pendapatnya. 'Al-Kalalah ' adalah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua". Begitu juga pendapat yang dikemukakan Ali dan Ibnu Mas'ud. Telah sahih  pendapat ini, bukan hanya dari seorang ulama sahaja, di antaranya Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit. Pendapat ini juga  dikemukakan oleh tujuh orang Fuqaha', empat Imam Mazhab serta jumhur ulama Salaf dan Khalaf keseluruhannya. Bukan hanya satu ulama yang menceritakan telah terjadinya ijma' dalam masalah tersebut, di samping itu adapula hadis Marfu' yang menjelaskannya.


فَـإِنْ كـَانُـواْ أَكـْـثَـرَمِـنْ ذَالِـكَ فَـهُـمْ شُـرَ كـَآءُ فِــى اْلـثُّـلــُـثِ  "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang satu pertiga harta".

Berapa ramaipun mereka samada lelaki atau perempuan. Mereka bersama-sama mewarisi satu pertiga dengan membahagi sama rata, inilah pendapat yang terpakai, meskipun ada yang berpendapat bahawa mereka secara bersama-sama mewarisi satu pertiga harta, iaitu lelaki mendapat dua kali bahagian perempuan. Akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas, kerana sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh ayat itu sendiri, iaitu menyamakan saudara lelaki dengan saudara perempuan.

Saudara-saudara seibu itu berbeza dengan ahli-ahli waris lainnya dari tiga segi. Pertama, mereka, baik lelaki maupun perempuan sama bahagiannya dalam pembahagian warisan. Kedua, mereka tidak mewarisi kecuali si mati dalam keadaan ' kalalah ' (tidak mempunyai orang tua dan anak). Maka mereka tidak mewarisi bersama apabila ada ayah, datuk, anak atau cucu dari anak lelaki. Dan ketiga, bahagian mereka tidak lebih dari satu pertiga walaupun jumlah mereka ramai lelaki dan perempuan.


 مِـنْ بَـعْـدِ وَ صِــيَّـةٍ يُــوصَــى بِـهَــآ أَوْ دَيْـنِ  غَـيْـرَ مُــضَــآرٍّ  "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya (jenazah) atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)".

Sesungguhnya hendaklah wasiatnya itu atas dasar keadilan, bukan atas dasar kemudharatan, ketidakadilan dan menyimpang dengan cara tidak memberikan hak-hak kepada sebahagian ahli waris, menguranginya atau menambahkannya sepertimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.


وَ صِـيَّـةً مَّـنَ اللهِ وَ اللهُ عَــلـِـيْـمٌ حَـلِـيـمٌ  "Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". 

Maka ketentuan bahagian-bahagian ini adalah syariat yang benar-benar dari Allah dan tempat kembalinya adalah kepadaNya, bukan bersumber dari hawa nafsu dan tidak mengikuti hawa nafsu malah bersumber dari wahyu Allah. Oleh kerana itu wajib dipatuhi kerana ia bersumber dari satu-satunya sumber yang memiliki kuasa membuat syariat. Ia juga wajib diterima kerana bersumber dari satu-satunya sumber yang memiliki ilmu pengetahuan yang benar. 


Rabu, 15 April 2009

Surah An-Nisa' : 11بِــسْـمِ اللهِ الـرَّ حْــمــنِ الــرَّحِــــمِ


يُــو صِـيْـكُـمُ اللهُ فِــى أَوْلاَ دِ كُـمْ لِــلذَّ كَــرِ مِــثْــلُ حَــظِّ اْلأُ ُ نْثَيـَيْــنِ


(يُــوْصِـيْـكُـمُ اللهُ فِـى أَوْلاَ دِ كُــمْ)" Allah mensyariatkan bagimu mengenai (pembahagian pusaka untuk) anak-anakmu". Iaitu Allah yang memberi perintah, yang membuat syariat dan yang membuat penentuan. Dialah yang membahagi harta pusaka di antara manusia sebagaimana Dia yang membuat syariat dan membuat ketentuan dalam semua urusan dan membahagi rezeki secara keseluruhan. Dari sisi Allahlah datangnya semua peraturan, syariat dan undang-undang. Hanya dari Allah sahaja manusia menerima urusan paling khusus dalam kehidupannya, iaitu pembahagian harta pusaka mereka di antara anak-anak dan keturunannya, dan inilah merupakan agamaMaka, tidak ada agama bagi orang yang tidak mahu menerima peraturan dari Allah untuk semua urusan kehidupannya.   (لِـلذَّ كَـرِ مِـثْـلُ حَـظِّ اْلأُ نْثَـيَـيْـنِ) "Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai dua orang anak perempuan".  Yakni apabila si mati itu tidak mempunyai ahli waris, kecuali anak-anaknya sahaja, maka merekalah yang mendapat semua harta peninggalannya.


فَــإِنْ كُـنَّ نِـسَـآ ءً فَـوْقَ اثْـنَـتَـيْـنِ فَـلَـهُـنَّ ثُــلــُـثَ مَــا تَـرَكَ

وَإِنْ كــَانَـتْ وَا حِـــدَةً فَــلَـهَــا اْلـنِّـصْــفُ


(فَــإِ نْ كُـنَّ نِـسَــآ ءً فَــوْقَ اثْــنَــتَــيْــنِ فَــلَــهُــنَّ ثُــلُــثَ مَــا تَــرَكَ) "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati". Iaitu jika si mati itu tidak mempunyai anak lelaki dan mempunyai dua orang anak perempuan atau lebih dari dua, maka mereka mendapat dua pertiga bahagian dari harta peninggalan itu. 


(وَ إِنْ كَـانَــتْ وَا حِـــدةً فَـــلَــــهَـا اْلــنِّــصْــفُ)" Jika anak perempuan itu seorang sahaja maka bahagiannya separuh dari harta itu". Iaitu apabila si mati mempunyai seorang anak perempuan sahaja, maka anak ini mendapat separuh dari harta peninggalannya


وَلِأَ بَــوَيْــهِ لِــكُــلِّ وَا حِـــدٍ مِّــنْــهُــمَــا اْلـسُّــدُ سُ مِــمَّــا تَــرَكَ إِنْ كـَـانَ لَــهُ وَلَــدٌ

فَـإِنْ لَّـمْ يَـكُــن لَّــهُ وَلَــدٌ وَوَ رِثَــهُ  أَبَـوَا هُ فَـلِأُ مِّــهِ اْ لــثُــلُــثُ

فَــإِنْ كــَانَ لَهُ إِخْــوَةٌ فَــلِأُ مِّــهِ الــسُّــدُسُ


(وَلِأَ بَـوَ يْـهِ لِــكُــلِّ وَا حِــدٍ مِّــنْــهُــــمَـا اْلــسُّـدُ سُ مِــمَّـا تَــرَكَ إِنْ كَــانَ لَــهُ وَ لَــدٌ) "Dan untuk ibubapa si mati, bahagian masing-masingnya adalah satu perenam dari harta yang ditinggalkan jika si mati mempunyai anak".(فَــإِنْ لـَّمْ يَـكُــنْ لـَّهُ وَلَــدٌ وَوَرِ ثَــهُ أَبَــوَاهُ فَــلِأُ مِّــهِ اْلــثُّــلــُثُ) "Jika si mati tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya maka ibunya  mendapat satu pertiga".


(فَــإِنْ كــَانَ لَــهُ إِخْــوَةٌ فَــلِأُ مِّــهِ اْلــسُّــدُ سُ) "Jika si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik beradik) maka ibunya memperolehi satu perenam (dari pembahagian tersebut)".


مِــنْ بَــعْــدِ وَصِــيَّــةٍ يُــو صِـِى بِــهَــآ أَوْ دَيْـنِ ءَا بَــآ ؤُكـُمْ وَأَ بْـنَـآ ؤُكـُمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّـهُـمْ أَقْــرَبُ لَــكُــمْ نَـفْـعًـا

فَــرِيْــضَــةً مِّــنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كـَانَ عَـــلِــيْــمًــا حَــكِـيْــمًـا

(مِــنِ بَــعْــدِ وَ صِــيَّــةٍ يُــوصِــى بِــهَــا أَوْ دَيْــنِ) "Pembahagian pembahagian tersebut setelah selesainya wasiat yang dibuat oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya". Ulama salaf dan khalaf telah bersepakat bahawa membayar hutang harus didahulukan daripada memenuhi wasiat. Mendahulukan pembayaran hutang itu amat jelas difahami hukumnya, kerana ia berhubung dengan hak orang lain. Oleh itu, harus membayar hutang si mati dengan menggunakan harta peninggalannya. 

(ءَابَــآ ؤُكـُمْ وَأَ بْــنَـاؤُ كُــمْ لاَتَـدْ رُونَ أَيُّــهُــمْ أَقْــرَبُ لَــكُــمْ نَــفْــعًــا)" Tentang ibubapa dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepadamu". 

(فَــرِ يْــضَــةً مِّــنَ اللهِ) "Ini adalah ketetapan dari Allah". Yakni Allah yang menetapkan faraid dan pembahagian harta pusaka. Dialah yang membuat syariat dan tidak boleh bagi manusia untuk membuat syariat bagi dirinya sendiri dan tidak boleh juga membuat hukum mengikut keinginan dan hawa nafsunya.

(إِنَّ اللهَ كـَانَ عَــلِــيْــمًـا حَــكِــيْــمًــا) "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Allah yang mengetahui apa yang baik bagi hambaNya dan bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum untuk hambaNya.